Foreldrebetaling - Priser

Satsene fastsettes av skolens styre, sist endret våren 2020.

SKOLE:

Avtale om betaling av skolepenger er en kontrakt mellom betaler og skole.

Betalingsavtale leveres årlig så lenge dere har barn ved skolen. Satsene for hvert trinn fastsettes av skolens styre. Skolen er pliktig å melde fra om eventuelle endringer til betaler i god tid, senest 3 måneder før endring. Ved behov kan betaler be om fornyet avtale.

Informasjon om foreldrebetaling og avtaleskjema sendes ut til skolens foreldregruppe med e-post i slutten av april. Returfrist er normalt 14 dager etter utsending.

Steinerskolen skal være tilgjengelig for alle inntektsgrupper. 
Det er derfor lagt opp til et differensiert prisnivå i forhold til familiens samlede brutto inntekt.

Bidragssatsene er differensiert med ulik sats for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn, tilsvarende de kostnader som knytter seg til hvert trinn.

Ny ved skolen? Ved manglende innlevert betalingsavtale vil det bli fakturert etter første sats på trinn for eldste elev.

For eksisterende elever der det mangler innlevert avtale vil det bli fakturert etter samme sats som foregående år. Manglende innlevert betalingsavtale fritar ikke foresatte for betalingsplikten.

Ved endring i økonomisk situasjon, som fører til redusert betalingsevne, må den som er ansvarlig for betalingen snarest ta kontakt med skolen på okonomi.bergen@steinerskolen.no. slik at visammen kan komme frem til en overkommelig løsning for begge parter.

Les mer om foreldrebetaling og satser nedenfor.

SFO:

Vår skolefritidsordning driftes av foreldrebetaling, det er ikke søskenmoderasjon ved flere søsken med plass på skolefritidsordningen.
Les mer og finn pris for SFO nedenfor.

1. Bidragssatser

• Satser for foreldrebetaling fastsettes av skolens styre, sist endret med styrevedtak pr. februar 2020.

• Endring i sats skal meldes til foresatte innen 3 måneder før endring blir gjeldende, senest medio mai.

• En endring kan ikke skje i løpet av et skoleår, men skal først være gjeldende fra oppstart skoleåret etter vedtatt endring.

Søskenpris: Det er faste satser for 2. og 3. barn. Ved flere enn 3 barn i skolen betales det kun for de tre eldste barna.

Alle betalinger er månedlige, men med mulighet for dem som ønsker å betale inn for hele året under ett.

Skolebetalingen går over 10 måneder, med 5 betalingsmåneder i høstsemesteret (august-desember) og 5 betalingsmåneder i vårsemesteret (januar-mai).

Steinerskolen skal være tilgjengelig for alle inntektsgrupper. Det er derfor lagt opp til et differensiert prisnivå i forhold til familiens samlede brutto inntekt. Bidragssatsene er også differensiert med ulik sats for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn, tilsvarende de kostnader som knytter seg til hvert trinn.

2. Redusert bidrag

Ved behov kan det søkes om redusert betaling etter egne nedre satser, beregnet ut fra samlet brutto inntekt.

Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes reduksjon i sats for første/eldste barn. En eventuell innvilget reduksjon påvirker ikke sats for søsken. 

MERK: Når det søkes om redusert sats for foreldrebetaling er det krav om innsendt dokumentasjon på inntekt, i form av kopi av siste mottatte ligningsattest. 

En eventuelt innvilget redusert sats gjelder for ett år om gangen, det skal søkes på nytt for hvert skoleår og ved endring i økonomisk situasjon. Behandling av søknad om redusert sats foretas kun der nødvendig dokumentasjon er innlevert. 

Utestår påkrevd dokumentasjon blir man fakturert etter satskode 1 for eldste elev fra skolestart i august og frem til etterspurt dokumentasjon foreligger. 

Man får ikke ettergitt eventuell differanse ved sent innlevert dokumentasjon. 

Søknad om redusert sats skal leveres skriftlig til skolen, med vedlagt dokumentasjon på inntekt. Søknaden bør leveres direkte til skolekontoret, eller sendes pr brevpost. E-post anbefales ikke, med tanke på personvern.

 

3. Utestående betaling

Ved ubetalt faktura sendes det automatisk et inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken direkte til inkasso ved Argus Kreditt. 

Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess må stoppes. Dette må skje i forkant av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso!

 

4. Andre utgifter

Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer, fløyter, eurytmisko etc. er innbakt i betalingssatsene.

Det er beregnet en egenandel for klassetur i 3.vg. på kr 3000,-, utover dette dekker skolen selve reisen. 

Det må videre betales for enkelte ordlister, noen få lærebøker, kalkulator samt at foresatte selv holder elevene med skrive- og tegneutstyr  til den ordinære undervisningen.

5. Økonomisk kontrakt

Avtale om betaling av skoleplass gjelder som økonomisk kontrakt med skolen og sendes ut til foresatte pr e-post i slutten av april for utfylling.

Kontrakten signeres og returneres til skolekontoret snarest, senest innen oppgitt frist. Alle betalingsopplysninger behandles konfidensielt ved skolen.

Se under "Skole - Satser" for å finne de gjeldende satser og bidragskoder.

 

6. Utfylling og innlevering av betalingsavtale

Alternativ 1: Lever direkte til skolekontoret.

Alternativ 2: Send med brevpost til: Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 - Slettebakken, 5899 Bergen

Alternativ 3: Lever i postkasse utenfor skolekontoret (svart postkasse merket «Post til skolen»)

Alternativ 4: Sendes pr. e-post til okonomi.bergen@steinerskolen.no – VIKTIG MED GOD LESBARHET. HELST PDF.

Alle: Merk innsending med «Skolebidrag».

7. Oppsigelse av skoleplass

• Oppsigelsesfrist for skoleplass er en - 1 – måned og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

• Oppsigelse skal være skriftlig, datert, signert, og den skal inneholde dato for skolebytte samt opplysninger om ny skole.

• Oppsigelse skal alltid leveres til skolekontoret, enten direkte, pr. brev eller e-post til bergen@steinerskolen.no.

Alle henvendelser om foreldrebetaling rettes til skolens økonomiansvarlige pr e-post: okonomi.bergen@steinerskolen.no

Satser

Barnetrinn Sats pr. mnd. Til sammen 10 betalingsmåneder.

1.barn

2.barn

3.barn

4.barn

Bidrags-kode

Samlet brutto inntekt

Kr.

+620,-

+410,-

+0,-

B4

Over      800.000

2360,-

B3

600.000 – 800.000

2050,-

B2

400 000 – 600.000

1740,-

B1

Inntekt opp til 400.000

1440,-

 

Ungdomstrinn   sats pr. måned (10 betalingsmåneder)

1.barn

2.barn

3.barn

4.barn

Bidrags-kode

Samlet brutto inntekt

Kr.

+620,-

+410,-

+0,-

U4

Over 800.000

2560,-

U3

600.000 – 800.000

2260,-

U2

400.000 – 600.000

1950,-

U1

Inntekt opp til 400.000

1640,-

 

Videregående sats pr. måned (10 betalingsmåneder)

1.barn

2.barn

3.barn

4.barn

Bidrags-kode

Samlet brutto inntekt 

Kr.

+620,-

+410,-

+0,-

V4

Over  800.000

2670,-

V3

600.000 – 800.000

2360,-

V2

400.000 – 600.000

2050,-

V1

Inntekt opp til 400 000

1740,-

 

Slik beregnes sats for foreldrebetaling:
Finn bidragssats for 1. barndette skal være familiens eldste barn på skolen.
Ved flere barn er det fast satser, se rett beløp i tabellen over. 

Eksempel på utregning av pris ved bidragssats 2, og med 3 barn i skolen, eldste barn i ungdomsskolen: 

Bidragssats 2 ungdomstrinn (U2)                                          1950,- 
+ tillegg for 2. barn                                                                     620,- 
+ tillegg for 3. barn                                                                     410,- 
= Sum samlet skolebidrag pr måned                                    2980,-

 

Satser for foreldrebetaling fastsettes av skolens styre, endring for skoleåret 2020-21 er vedtatt i styremøte pr. februar 2020 og er gjeldende fra og med skoleåret 2020-21.

Spørsmål vedrørende skolebidrag stilles alltid på e-post tilokonomi.bergen@steinerskolen.no     

Betingelser for plass på Fritidshjemmet:

 

Betaling

Alle kostnader faktureres månedlig igjennom 10 mnd, med 5 betalingsmåneder om høsten (august-desember) og 5 betalingsmåneder om våren (januar-juni).

Unntak: SFO i skolens ferier, som det søkes til separat og som faktureres etter nærmere avtale.

Det tilbys ikke søskenmoderasjon eller annen type kostnadsreduksjon i SFO.

Fakturering skjer via avtalegiro og beløpet trekkes i din nettbank.

Man må selv huske å stoppe fast månedlig trekk for de to betalingsfrie månedene om sommeren, med mindre annet er avtalt.

 

Kontrakt

Foresatte inngår kontrakt med skolen og SFO.

Betalingen av skolebidrag og SFO sees i sammenheng, på den måten at plass på SFO forutsetter at evt. tidligere ubetalte regninger er oppgjort eller at det er inngått en forpliktende nedbetalingsavtale. Varslingstid for tap av plass på SFO: 1 uke.

 

Oppsigelse/endring av plass

Plass på SFO beholdes ut 4.klasse, eller til den sies opp.

Antall dager kan endres i løpet av året, men senest 28.februar.

Det er 1 måneds oppsigelsestid frem til og med 28.februar.

Etter 28.februar gjelder oppsigelsestiden ut skoleåret, med mai som siste betalingsmåned.

 

Endring ved nytt skoleår

Frist for endring i eksisterende avtale er 31.mai, med virkning fra skolestart i august.

 

Utfylling av skjema

Det er viktig å fylle ut personnummer (11 siffer) til den av foreldrene som settes som betaler.

Dette fordi vårt regnskapsbyrå innberetter beløpet direkte til ligningskontoret, (rett til foreldrefradrag).

 

Skoleskyss

For barn med tilrettelagt skoleskyss (drosje): Man har etter skyssreglene kun rett på skyss med drosje i forbindelse med levering og henting til den daglige skolestart- og slutt.

I ferier der skolen er stengt/fritidshjemmet åpent vil det ikke bli tilbudt skyss med drosje.

Se for øvrig mer informasjon om skoleskyss her: www.skyss.no/Verdt-a-vite/skoleskyss/

 

Morgenplass

Morgenplass er ikke inkludert i ordinær plass.

Dersom ditt barn har behov for SFO om morgenen før skolen starter, må det krysses av for dette. Morgenplass tilbys for 5 dager i uken og koster kr 300,- ekstra pr måned, gjennom 10 mnd.
MERK: Morgen-SFO kan kun søkes i kombinasjon med ordinær SFO, hel eller redusert plass.

 

SFO i skolens ferier

Ordinær SFO følger skoleruten og er stengt når skolen er stengt.
SFO i skolens ferier er ikke inkludert i ordinær plass og det må søkes om ferieplass i eget skjema.

MERK: Ferie-SFO kan kun søkes i kombinasjon med ordinær SFO, hel eller redusert plass.

Det kan søkes heldagsplass i følgende ferier: 

• Sommerferie (ut juni og før skolestart i august)

• Høstferie.

• Vinterferie.

 

SFO er stengt i juli, mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Før høst- og vinterferie sendes det ut eget skjema, til elever med ordinær plass, for søknad om enkeltdager i de respektive feriene.

Enkle dager/ekstra dag koster kr 250.- pr dag. Heldagsplass i ferier gjelder fra 07:30 til 16:30.

 

Oppført/avtalt antall dager er bindene og faktureres ekstra i den påfølgende måned tilbudet er benyttet. I slike sammenhenger må man huske å øke trekkbeløpet nettbanken.

 

Planleggingsdager/stengt SFO

Skoleruten

Det er 5 forskjellige skjema for søknad til Fritidshjemmet (SFO), disse er:

• 2.1. Generelt søknadsskjema, sendes ut i mai til nye elever kommende skoleår.

• 2.2. Enkeltdager på feriefritids i juni, sendes ut i mai til elever med plass.

• 2.3. Enkeltdager på feriefritids i august, sendes ut i mai.

• 2.4. Enkeltdager på feriefritids – Høstferie, sendes ut i september.

• 2.5 Enkeltdager på feriefritids – Vinterferie, sendes ut i februar.

I skjema 2.1. Generelt søknadsskjema for fritidshjemmet, krysses det av for 2, 3 eller 5 dager i uken etter behov. I skjema 2.2.-2.5. krysses det av for de aktuelle dagene med behov.

Har du spørsmål angående fritidshjemmet kan du kontakte leder på tlf.: 95 88 04 28 eller epost: sfo.bergen@steinerskolen.no

Det er en begrensing i antall plasser på skolens fritidshjem. Så langt som mulig ønsker vi å tilby plass til alle som søker, men ved søknad etter oppgitt frist kan vi ikke garanteres plass!

Med vennlig hilsen

Turid Bjørgo Johnsen

Leder på Fritidshjemmet, Rudolf Steinerskolen i Bergen

Full plass, 5 dager pr uke.2375.00
Delt plass, 3 dager pr uke1545.00
Delt plass, 2 dager pr uke1140.00
Morgen-SFO300.00

- Alle priser er oppgitt pr måned.

- Heldags-SFO i skolens ferier koster 250,- pr dag.

 -Morgen-SFO og heldags-SFO i skolens ferier kan kun benyttes i kombinasjon med ordinær plass.

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Search