Foreldrebetaling - Priser

Satsene fastsettes av skolens styre, sist endret våren 2020.

SKOLE:

Avtale om betaling av skolepenger er en kontrakt mellom betaler og skole.

Betalingsavtale leveres årlig så lenge dere har barn ved skolen. Satsene for hvert trinn fastsettes av skolens styre. Skolen er pliktig å melde fra om eventuelle endringer til betaler i god tid, senest 3 måneder før endring. Ved behov kan betaler be om fornyet avtale.

Informasjon om foreldrebetaling og avtaleskjema sendes ut til skolens foreldregruppe med e-post i april/mai. Returfrist er normalt 14 dager etter utsending.

Ny ved skolen? Ved manglende innlevert betalingsavtale vil det bli fakturert etter øverste sats på trinn for eldste elev.

For eksisterende elever der det mangler innlevert avtale vil det bli fakturert etter samme sats som foregående år. Manglende innlevert betalingsavtale fritar ikke foresatte for betalingsplikten.

Ved endring i økonomisk situasjon, som fører til redusert betalingsevne, må den som er ansvarlig for betalingen snarest ta kontakt med skolen på okonomi.bergen@steinerskolen.no. slik at vi sammen kan komme frem til en overkommelig løsning for begge parter.

Les mer om foreldrebetaling og satser nedenfor.

SFO:

Vår skolefritidsordning driftes av foreldrebetaling, det er ikke søskenmoderasjon ved flere søsken med plass på skolefritidsordningen.
Les mer og finn pris for SFO nedenfor.

Alle henvendelser om foreldrebetaling rettes til skolens økonomiansvarlige pr e-post: okonomi.bergen@steinerskolen.no

1.     Bidragssatser.

·         Satser for foreldrebetaling fastsettes av skolens styre, sist endret med styrevedtak pr. februar 2020. Gjeldende satser er vist på neste side.

·         En endring kan ikke innføres i løpet av et skoleår, men skal først være gjeldende fra oppstart skoleåret etter vedtatt endring.

·         Søskenrabatt: Det er faste, reduserte satser for søsken. Søskenmoderasjon forutsetter at barna bor på samme adresse og at de er samlet på samme betalingsavtale.

·         Steinerskolen skal være tilgjengelig for alle inntektsgrupper. Det er derfor lagt opp til et differensiert prisnivå i forhold til familiens (husstandens) samlede brutto inntekt.

·         Bidragssatsene er også differensiert med ulik sats for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn, tilsvarende de kostnader som knytter seg til hvert trinn.

·         Det betales for totalt 10 måneder gjennom skoleåret, fordelt på 5 ganger (august-desember) og 5 ganger vår (januar-mai), med mulighet for dem som ønsker å betale inn for hele året under ett.

 

2.     Redusert bidrag

·         Det innvilges ikke friplasser.

·         Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier.

·         For å motta kriterier og søknadsskjema: Kontakt skolen på e-post okonomi.bergen@steinerskolen.no

·         Det må søkes på nytt for hvert skoleår.

·         Frist for å søke redusert betaling for første forfall høsten 2023 er satt til 20. juni 2022.

 

3.     Utestående betaling.

·         Alle elever ved skolen blir avkrevd betaling for skoleplass.

·         Krav om betaling sendes uavhengig av om betalingsavtale er levert inn eller ikke.

·         Ved ubetalt faktura sendes det automatisk et inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken direkte til inkasso ved Argus Kreditt.

·         Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess stoppes. Dette skje i forkant av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso!

 

4.     Andre utgifter.

·         Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer er inkludert i betalingssatsene.

·         Elev/foresatte betale for enkelte ordlister, noen få lærebøker, kalkulator og passer samt skrive- og tegnesaker til den ordinære undervisningen.

·         Det er beregnet en egenandel på kr 3000,- for klassetur i 3. videregående, utover dette dekker skolen selve reisen.

 

5.     Økonomisk kontrakt.

·         Dokumentet «1.3 Avtale om betaling av skoleplass» gjelder som økonomisk kontrakt med skolen.

·         I punkt 2.0..  det ført opp de satser og bidragskoder som er fastsatt av skolens styre pr februar 2020.

·         Finn rett sats og bidragskode for deres barn (eldste barn) i skjema 1.1. og før dette opp på rett plass i kontrakten (1.3. Avtale om betaling av skoleplass).

·         Ferdig utfylt avtale om skolebetaling signeres og returneres til skolekontoret, senest innen oppgitt frist.

·         Alle betalingsopplysninger behandles konfidensielt ved skolen.

 

6.     Utfylling og innlevering av betalingsavtale.

·         Ferdig utfylt betalingsavtale leveres til SKOLEKONTORET innen oppgitt frist.

·          Leveres direkte til skolekontoret. IKKE til klasselærer eller andre medarbeidere ved skolen.

·         Alternativ levering: I postkasse utenfor inngangsdøren til lærerværelset/administrasjon/skolekontor eller via e-post til okonomi.bergen@steinerskolen.no.

·         Det er viktig med god LESBARHET på innlevert betalingsavtale.

 

7.     Ikke innlevert betalingsavtale:

·         Ved manglende innlevert betalingsavtale innen oppgitt frist vil det bli fakturert tilsvarende den satsen familien betaler inneværende år, dog med justering for antall søsken og eldste elevs trinn.

·         For førstegangs betalere vil det ved manglende innlevert betalingsavtale sendes ut faktura med øverste sats for eldste elevs trinn.

·         Faktura sendes til den foresatte som ble ført som 1. foresatt ved søknad om skoleplass.

·         GRUNNSKOLEN: For å unngå krav om betaling fra august 2022 skolekontoret motta oppsigelse/frasigelse av skoleplass senest 30. juni 2022.

·         VIDEREGÅENDE: Elever som har mottatt tilbud om plass faktureres etter samme rutine som grunnskolen. VIKTIG: Skal ikke mottatt plass videregående trinn benyttes, skolen beskjed om dette senest 15. juli for å rekke å ta betalingskrav ut fra faktureringslisten for første termin høsten 2022.

 

8.     Oppsigelse av skoleplass.

·         Oppsigelsesfrist for skoleplass er en - 1 måned og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.
(Eksempel: Sies en plass opp i begynnelsen av oktober betales det for oktober og november)

·         Oppsigelse skal være skriftlig, datert, signert, og den skal inneholde dato for skolebytte samt opplysninger om ny skole.

·         Oppsigelse skal leveres skriftlig til skolekontoret, enten direkte, pr. brev eller e-post til bergen@steinerskolen.no. Oppsigelse levert muntlig eller til andre enn skolekontoret behandles ikke.

 

Satser

Husstandens samlede brutto inntekt indikerer hvilken sats husstanden betaler etter.

  Sats for første barn/husstandens eldste barn ved skolen:

Brutto årsinntekt

Barnetrinn

Ungdomstrinn

Videregående

1

Under 400 000

B1

1 440,-

 U1

1 640,-

V1

1 740,-

2

400-600 000

B2

1 740,-

U2

1 950,-

V2

2 050,-

3

600-800 000

B3

2 050,-

U3

2 260,-

V3

2 360,-

4

Over 800 000

B4

2 360,-

U4

2 560,-

V4

2 670,-

Søskensatser

2. barn kr 620,-

3. barn kr 410,-

Fra 4. barn gratis.

Betingelser for plass på Fritidshjemmet:

 

Betaling

Alle kostnader faktureres månedlig igjennom 10 mnd, med 5 betalingsmåneder om høsten (august-desember) og 5 betalingsmåneder om våren (januar-juni).

Unntak: SFO i skolens ferier, som det søkes til separat og som faktureres etter nærmere avtale.

Det tilbys ikke søskenmoderasjon eller annen type kostnadsreduksjon i SFO.

Fakturering skjer via avtalegiro og beløpet trekkes i din nettbank.

Man må selv huske å stoppe fast månedlig trekk for de to betalingsfrie månedene om sommeren, med mindre annet er avtalt.

 

Kontrakt

Foresatte inngår kontrakt med skolen og SFO.

Betalingen av skolebidrag og SFO sees i sammenheng, på den måten at plass på SFO forutsetter at evt. tidligere ubetalte regninger er oppgjort eller at det er inngått en forpliktende nedbetalingsavtale. Varslingstid for tap av plass på SFO: 1 uke.

 

Oppsigelse/endring av plass

Plass på SFO beholdes ut 4.klasse, eller til den sies opp.

Antall dager kan endres i løpet av året, men senest 28.februar.

Det er 1 måneds oppsigelsestid frem til og med 28.februar.

Etter 28.februar gjelder oppsigelsestiden ut skoleåret, med mai som siste betalingsmåned.

 

Endring ved nytt skoleår

Frist for endring i eksisterende avtale er 31.mai, med virkning fra skolestart i august.

 

Utfylling av skjema

Det er viktig å fylle ut personnummer (11 siffer) til den av foreldrene som settes som betaler.

Dette fordi vårt regnskapsbyrå innberetter beløpet direkte til ligningskontoret, (rett til foreldrefradrag).

 

Skoleskyss

For barn med tilrettelagt skoleskyss (drosje): Man har etter skyssreglene kun rett på skyss med drosje i forbindelse med levering og henting til den daglige skolestart- og slutt.

I ferier der skolen er stengt/fritidshjemmet åpent vil det ikke bli tilbudt skyss med drosje.

Se for øvrig mer informasjon om skoleskyss her: www.skyss.no/Verdt-a-vite/skoleskyss/

 

Morgenplass

Morgenplass er ikke inkludert i ordinær plass.

Dersom ditt barn har behov for SFO om morgenen før skolen starter, må det krysses av for dette. Morgenplass tilbys for 5 dager i uken og koster kr 300,- ekstra pr måned, gjennom 10 mnd.
MERK: Morgen-SFO kan kun søkes i kombinasjon med ordinær SFO, hel eller redusert plass.

 

SFO i skolens ferier

Ordinær SFO følger skoleruten og er stengt når skolen er stengt.
SFO i skolens ferier er ikke inkludert i ordinær plass og det må søkes om ferieplass i eget skjema.

MERK: Ferie-SFO kan kun søkes i kombinasjon med ordinær SFO, hel eller redusert plass.

Det kan søkes heldagsplass i følgende ferier: 

• Sommerferie (ut juni og før skolestart i august)

• Høstferie.

• Vinterferie.

 

SFO er stengt i juli, mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Før høst- og vinterferie sendes det ut eget skjema, til elever med ordinær plass, for søknad om enkeltdager i de respektive feriene.

Enkle dager/ekstra dag koster kr 250.- pr dag. Heldagsplass i ferier gjelder fra 07:30 til 16:30.

Avtalt antall dager er bindene og faktureres ekstra i den påfølgende måned tilbudet er benyttet. I slike sammenhenger må man huske å øke trekkbeløpet nettbanken.

Har du spørsmål angående fritidshjemmet kan du kontakte leder på tlf.: 95 88 04 28 eller epost: sfo.bergen@steinerskolen.no

Med vennlig hilsen

Turid Bjørgo Johnsen

Leder på Fritidshjemmet, Rudolf Steinerskolen i Bergen

Full plass, 5 dager pr uke.2375.00
Delt plass, 3 dager pr uke1545.00
Morgen-SFO300.00

-  Alle priser er oppgitt pr måned.

-  Heldags-SFO i skolens ferier koster 250,- pr dag.

 - Morgen-SFO og heldags-SFO i skolens ferier kan kun benyttes i kombinasjon med ordinær plass.

-  Fra høsten 2022 er det 12 timer gratis SFO for elever i 1. klasse. Mer informasjon om dette får dere i skriv fra SFO ved påmelding.

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Search