Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Betaling skole

Satser skole

1. Bidragssatser.

• Satser for foreldrebetaling fastsettes av skolens styre, sist endret med styrevedtak pr. 22.04.2024.
• Endring i sats skal meldes til foresatte innen 3 måneder før endring blir gjeldende, senest innen utgangen av april.
• En endring kan ikke skje i løpet av et skoleår, men skal først være gjeldende fra oppstart skoleåret etter vedtatt endring.

 

Fra høsten 2024 vil satsene være følgende: 

Første/eldste barn i grunnskolen: 2000,-
Første/eldste barn på videregående trinn: 1700,-

 

Søskensatser:

Andre barn, alle trinn: 1250-
Tredje barn, alle trinn: 750,-
Fjerde barn, alle trinn: 500,-

Det betales månedlig for 10 måneder pr. skoleår, fra og med 1. august til og med 31. mai.
Juni og juli er betalingsfrie måneder.

 

 

2. Redusert bidrag. 

Ved behov kan det søkes om redusert betaling etter egne nedre satser, beregnet ut fra samlet brutto inntekt.
Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes reduksjon i sats for første/eldste barn. En eventuell innvilget reduksjon påvirker ikke sats for søsken.

Kontakt skolekontoret for mer informasjon: bergen.foreldrebetaling@steinerskolen.no


3. Utestående betaling.

Ved ubetalt faktura sendes det automatisk et inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken direkte til inkasso ved Argus Kreditt. Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess må stoppes. Dette må skje i forkant av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso! 


4. Andre utgifter. 

Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer, fløyter, eurytmisko etc. er innbakt i betalingssatsene. Skolen dekker 3000,- for klassetur i vg3, utover dette må klassen tjene inn penger til klassekassen.
Det må videre betales for enkelte ordlister, kalkulator samt at foresatte selv holder elevene med skrive- og tegneutstyr til den ordinære undervisningen.


5. Økonomisk kontrakt.

Skjema 1.3. Avtale om betaling av skoleplass gjelder som økonomisk kontrakt med skolen. Alle betalingsopplysninger behandles konfidensielt ved skolen.


6. Utfylling og innlevering av betalingsavtale.

Alternativ 1: Lever direkte til skolekontoret.
Alternativ 2: Send med brevpost til: Rudolf Steinerskolen i Bergen, Postboks 4 - Slettebakken, 5899 Bergen
Alternativ 3: Lever i postkasse utenfor skolekontoret (svart postkasse merket «Post til skolen»)
Alternativ 4: Sendes pr. e-post til bergen.foreldrebetaling@steinerskolen.no – VIKTIG MED GOD LESBARHET. HELST PDF.

MERK: Av hensyn til ditt personvern frarådes det innsending av sensitive opplysninger pr. e-post.
Alle: Merk konvolutten med «Skolebidrag».


7. Oppsigelse av skoleplass.

  • Tildelt skoleplass i grunnskolen beholdes ut 10. klasse, eller til den sies opp.

  • Tildelt skoleplass på videregående trinn beholdes ut VG3 eller til den sies opp.

  • Oppsigelsestid for skoleplass er en -1- måned og gjelder fra den 1. i måned etter mottatt oppsigelse. Eksempel: Er oppsigelse levert i løpet av august betales det til og med september.

  • Oppsigelse skal være skriftlig og inneholde navn på ny skole samt dato for skolebytte.

  • Oppsigelse som leveres muntlig, eller til andre enn ansvarlig for skolebetaling ved skolens administrasjon, behandles ikke.

 

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!