Foreldrebetaling - skole og sfo

Satsene fastsettes av skolens styre, sist endret våren 2020.

Skole:

 • Avtale om betaling av skolepenger er en kontrakt mellom betaler og skole.
 • Betalingsavtale leveres årlig så lenge dere har barn ved skolen.
 • Satsene for hvert trinn fastsettes av skolens styre.
 • Skolen er pliktig å melde fra om eventuelle endringer til betaler i god tid, senest 3 måneder før endring. Ved behov kan betaler be om fornyet avtale.
 • Informasjon om foreldrebetaling og avtaleskjema sendes ut til skolens foreldregruppe med e-post i april/mai. Returfrist er normalt 14 dager etter utsending.
 • Ny ved skolen? Ved manglende innlevert betalingsavtale vil det bli fakturert etter øverste sats på trinn for eldste elev.
 • For eksisterende elever der det mangler innlevert avtale vil det bli fakturert etter samme sats som foregående år.
 • Manglende innlevert betalingsavtale fritar ikke foresatte for betalingsplikten.
 • Ved endring i økonomisk situasjon, som fører til redusert betalingsevne, må den som er ansvarlig for betalingen snarest ta kontakt med skolen på okonomi.bergen@steinerskolen.no. slik at vi sammen kan komme frem til en overkommelig løsning for begge parter.
Les mer om foreldrebetaling skole og satser nedenfor.
Skole - informasjon

Foreldrebetaling - skole

Alle henvendelser om foreldrebetaling rettes til skolens økonomiansvarlige pr e-post: okonomi.bergen@steinerskolen.no

 1. Bidragssatser.

 • Satser for foreldrebetaling fastsettes av skolens styre, sist endret med styrevedtak pr. februar 2020. Gjeldende satser er vist på neste side.
 • En endring kan ikke innføres i løpet av et skoleår, men skal først være gjeldende fra oppstart skoleåret etter vedtatt endring.
 • Søskenrabatt: Det er faste, reduserte satser for søsken. Søskenmoderasjon forutsetter at barna bor på samme adresse og at de er samlet på samme betalingsavtale.
 • Steinerskolen skal være tilgjengelig for alle inntektsgrupper. Det er derfor lagt opp til et differensiert prisnivå i forhold til familiens (husstandens) samlede brutto inntekt.
 • Bidragssatsene er også differensiert med ulik sats for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn, tilsvarende de kostnader som knytter seg til hvert trinn.
 • Det betales for totalt 10 måneder gjennom skoleåret, fordelt på 5 ganger (august-desember) og 5 ganger vår (januar-mai), med mulighet for dem som ønsker å betale inn for hele året under ett.
 1. Redusert bidrag

 • Det innvilges ikke friplasser.
 • Det kan søkes om redusert betaling etter nærmere spesifiserte kriterier.
 • For å motta kriterier og søknadsskjema: Kontakt skolen på e-post okonomi.bergen@steinerskolen.no
 • Det må søkes på nytt for hvert skoleår.
 • Frist for å søke redusert betaling for første forfall høsten 2023 er satt til 20. juni 2022.
 1. Utestående betaling.

 • Alle elever ved skolen blir avkrevd betaling for skoleplass.
 • Krav om betaling sendes uavhengig av om betalingsavtale er levert inn eller ikke.
 • Ved ubetalt faktura sendes det automatisk et inkassovarsel. Ignoreres dette varselet sendes saken direkte til inkasso ved Argus Kreditt.
 • Betaler plikter selv å underrette skolen om eventuelle betalingsvansker, feil fakturering etc. som gjør at en slik prosess må stoppes. Dette må skje i forkant av et evt. inkassokrav, skolen griper ikke inn i saker som har gått til inkasso!
 1. Andre utgifter.

 • Materialutgifter og de fleste obligatoriske turer er inkludert i betalingssatsene.
 • Elev/foresatte må betale for enkelte ordlister, noen få lærebøker, kalkulator og passer samt skrive- og tegnesaker til den ordinære undervisningen.
 • Det er beregnet en egenandel på kr 3000,- for klassetur i 3. videregående, utover dette dekker skolen selve reisen.
 1. Økonomisk kontrakt.

 • Dokumentet «1.3 Avtale om betaling av skoleplass» gjelder som økonomisk kontrakt med skolen.
 • I punkt 2.0.. det ført opp de satser og bidragskoder som er fastsatt av skolens styre pr februar 2020.
 • Finn rett sats og bidragskode for deres barn (eldste barn) i skjema 1.1. og før dette opp på rett plass i kontrakten (1.3. Avtale om betaling av skoleplass).
 • Ferdig utfylt avtale om skolebetaling signeres og returneres til skolekontoret, senest innen oppgitt frist.
 • Alle betalingsopplysninger behandles konfidensielt ved skolen.
 1. Utfylling og innlevering av betalingsavtale.

 • Ferdig utfylt betalingsavtale leveres til SKOLEKONTORET innen oppgitt frist.
 • Leveres direkte til skolekontoret. IKKE til klasselærer eller andre medarbeidere ved skolen.
 • Alternativ levering: I postkasse utenfor inngangsdøren til lærerværelset/administrasjon/skolekontor eller via e-post til okonomi.bergen@steinerskolen.no.
 • Det er viktig med god LESBARHET på innlevert betalingsavtale.
 1. Ikke innlevert betalingsavtale:

 • Ved manglende innlevert betalingsavtale innen oppgitt frist vil det bli fakturert tilsvarende den satsen familien betaler inneværende år, dog med justering for antall søsken og eldste elevs trinn.
 • For førstegangs betalere vil det ved manglende innlevert betalingsavtale sendes ut faktura med øverste sats for eldste elevs trinn.
 • Faktura sendes til den foresatte som ble ført som 1. foresatt ved søknad om skoleplass.
 • GRUNNSKOLEN: For å unngå krav om betaling fra august 2022 må skolekontoret motta oppsigelse/frasigelse av skoleplass senest 30. juni 2022.
 • VIDEREGÅENDE: Elever som har mottatt tilbud om plass faktureres etter samme rutine som grunnskolen. VIKTIG: Skal ikke mottatt plass på videregående trinn benyttes, må skolen få beskjed om dette senest 15. juli for å rekke å ta betalingskrav ut fra faktureringslisten for første termin høsten 2022.
 1. Oppsigelse av skoleplass.

 • Oppsigelsesfrist for skoleplass er en - 1 – måned og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.(Eksempel: Sies en plass opp i begynnelsen av oktober betales det for oktober og november)
 • Oppsigelse skal være skriftlig, datert, signert, og den skal inneholde dato for skolebytte samt opplysninger om ny skole.
 • Oppsigelse skal leveres skriftlig til skolekontoret, enten direkte, pr. brev eller e-post til bergen@steinerskolen.no. Oppsigelse levert muntlig eller til andre enn skolekontoret behandles ikke.

 

 

LUKK

Skole - satser

Foreldrebetaling, skole  - satser

Husstandens samlede brutto inntekt indikerer hvilken sats husstanden betaler etter.

 

Sats for første barn/husstandens eldste barn ved skolen:

Brutto årsintekt under 400 000:

Barnetrinn: 1 440,-

Ungdomstrinn: 1 640,-

Videregående: 1 740,-

 

Brutto årsintekt 400 - 600 000:

Barnetrinn: 1 740,-

Ungdomstrinn: 1 950,-

Videregående: 2 050,-

 

Brutto årsintekt 600 - 800 000:

Barnetrinn: 2 050,-

Ungdomstrinn: 2 260,-

Videregående: 2 360,-

 

Brutto årsintekt over 800 000:

Barnetrinn: 2 360,-

Ungdomstrinn: 2 560,-

Videregående: 2 670,-


Søskensatser ved flere barn:

2. barn: 620,-

3. barn: 410,-

Fra 4. barn: gratis

LUKK

SFO:

Vår skolefritidsordning driftes av foreldrebetaling, det er ikke søskenmoderasjon ved flere søsken med plass på skolefritidsordningen.

Les mer og finn pris for SFO nedenfor.
SFO - informasjon

Betingelser for plass på Fritidshjemmet:

Betaling

 • Alle kostnader faktureres månedlig igjennom 10 mnd, med 5 betalingsmåneder om høsten (august-desember) og 5 betalingsmåneder om våren (januar-juni).
 • Unntak: SFO i skolens ferier, som det søkes til separat og som faktureres etter nærmere avtale.
 • Det tilbys ikke søskenmoderasjon eller annen type kostnadsreduksjon i SFO.
 • Fakturering skjer via avtalegiro og beløpet trekkes i din nettbank.
 • Man må selv huske å stoppe fast månedlig trekk for de to betalingsfrie månedene om sommeren, med mindre annet er avtalt.

Kontrakt

 • Foresatte inngår kontrakt med skolen og SFO.
 • Betalingen av skolebidrag og SFO sees i sammenheng, på den måten at plass på SFO forutsetter at evt. tidligere ubetalte regninger er oppgjort eller at det er inngått en forpliktende nedbetalingsavtale. Varslingstid for tap av plass på SFO: 1 uke.

Oppsigelse/endring av plass

 • Plass på SFO beholdes ut 4.klasse, eller til den sies opp.
 • Antall dager kan endres i løpet av året, men senest 28.februar.
 • Det er 1 måneds oppsigelsestid frem til og med 28.februar.
 • Etter 28.februar gjelder oppsigelsestiden ut skoleåret, med mai som siste betalingsmåned.

Endring ved nytt skoleår

 • Frist for endring i eksisterende avtale er 31.mai, med virkning fra skolestart i august.

Utfylling av skjema

 • Det er viktig å fylle ut personnummer (11 siffer) til den av foreldrene som settes som betaler.
 • Dette fordi vårt regnskapsbyrå innberetter beløpet direkte til ligningskontoret, (rett til foreldrefradrag).

Skoleskyss

 • For barn med tilrettelagt skoleskyss (drosje): Man har etter skyssreglene kun rett på skyss med drosje i forbindelse med levering og henting til den daglige skolestart- og slutt.
 • I ferier der skolen er stengt/fritidshjemmet åpent vil det ikke bli tilbudt skyss med drosje.
 • Se for øvrig mer informasjon om skoleskyss her: www.skyss.no/Verdt-a-vite/skoleskyss/

Morgenplass

 • Morgenplass er ikke inkludert i ordinær plass.
 • Dersom ditt barn har behov for SFO om morgenen før skolen starter, må det krysses av for dette. Morgenplass tilbys for 5 dager i uken og koster kr 300,- ekstra pr måned, gjennom 10 mnd.
 • MERK: Morgen-SFO kan kun søkes i kombinasjon med ordinær SFO, hel eller redusert plass.

 

SFO i skolens ferier

 • Ordinær SFO følger skoleruten og er stengt når skolen er stengt.
  SFO i skolens ferier er ikke inkludert i ordinær plass og det må søkes om ferieplass i eget skjema.
 • MERK: Ferie-SFO kan kun søkes i kombinasjon med ordinær SFO, hel eller redusert plass.

 

Det kan søkes heldagsplass i følgende ferier: 

 • Sommerferie (ut juni og før skolestart i august)
 • Høstferie.
 • Vinterferie.

 

 • SFO er stengt i juli, mellom jul og nyttår og i påskeuken.
 • Før høst- og vinterferie sendes det ut eget skjema, til elever med ordinær plass, for søknad om enkeltdager i de respektive feriene.
 • Enkle dager/ekstra dag koster kr 250.- pr dag. Heldagsplass i ferier gjelder fra 07:30 til 16:30.
 • Avtalt antall dager er bindene og faktureres ekstra i den påfølgende måned tilbudet er benyttet. I slike sammenhenger må man huske å øke trekkbeløpet nettbanken.

 

Har du spørsmål angående fritidshjemmet kan du kontakte leder på tlf.: 95 88 04 28 eller epost: sfo.bergen@steinerskolen.no

Med vennlig hilsen

Turid Bjørgo Johnsen

Leder på Fritidshjemmet, Rudolf Steinerskolen i Bergen

LUKK

SFO - satser

Foreldrebetaling, SFO - satser

Full plass, 5 dager pr uke: 2 375,-

Delt plass, 3 dager pr uke: 1 545,-

Morgen-SFO:  300,-

 

 

 • Alle priser er oppgitt pr måned.
 • Heldags-SFO i skolens ferier koster 250,- pr dag.
 • Morgen-SFO og heldags-SFO i skolens ferier kan kun benyttes i kombinasjon med ordinær plass.
 • Fra høsten 2022 er det 12 timer gratis SFO for elever i 1. klasse. Mer informasjon om dette får dere i skriv fra SFO ved påmelding.


LUKK

Telefon

Følg oss på sosiale medier!