Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Ordensregler

Ordensregler

Mobilfri skole

1.-10. klasse - Se også ordensregler for gjeldende trinn.

Mobiltelefonen til elever på 1.-10. trinn skal være avslått så lenge eleven befinner seg på skolens område, fra eleven kommer til skolen om morgenen og til eleven drar fra skolen. Dette gjelder også i skolefritidsordningen (SFO).

Klasselærer eller hovedfagslærer på mellomtrinnet og ungdomstrinnet (6.-10. klasse) samler inn mobiltelefonene om morgenen for trygg oppbevaring i eget mobilskap frem til skoledagen er over. Lærer i siste time leverer ut telefonene igjen ved skoleslutt.

Ved gjentatte brudd på ordensreglene vil trinnleder eller klasselærer ta kontakt med foresatte for å informere om dette.

Dersom foresatte ønsker å gi beskjeder angående barnet kan dette gjøres direkte til klasselærer i form av beskjed i meldebok, sms eller e-post.

 
LUKK
Ordensregler 1. - 5. klasse

Elevene skal ha en trygg skoledag, der alle skal få muligheten til å utvikle seg i forhold til intensjonene i vår pedagogikk. Lærere, elever og foreldre har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som best mulig tar vare på den enkeltes trivsel.

Ordensregler:

  1. Elevene skal møte på skolen til rett tid, og holde seg på skoleområdet i hele skoletiden.
  2. Etter fravær må klasselærer få skriftlig melding, enten pr epost, SMS eller i meldingsbok. Klasselærer bør gjerne informeres ved første sykdomsdag. Skal eleven ha fri fra skolen – timer eller dager – må det søkes om tillatelse fra skolen på forhånd.
  3. Eleven skal rette seg etter påtale fra alle ansatte.
  4. Dersom eleven har utenomfaglige ting med seg, kan skolen beslaglegge disse. Eleven kan, etter avtale med læreren, få utstyret tilbake, eventuelt må eleven komme til skolen sammen med foreldre for å hente dette. Skolen kan ikke erstatte tapte verdisaker.
  5. Alle skal gå ut i friminuttene. Ingen skal oppholde seg i gangene i friminuttene.
  6. Mobiltelefon skal ikke være på og ikke brukes på skolens område, i skoletiden, fra du kommer om morgenen til kl.15.00.
  7. Snøballkasting er bare tillatt på blink oppsatt av skolen.
  8. Snop, brus og tyggegummi er ikke tillatt.
  9. Sykling til skolen er foreldrenes avgjørelse – skolen anmoder om at både barnets modenhet og trafikksikkerhet på skoleveien tas til vurdering når det gjelder de minste barna. Sykler, sparkesykler og skateboard skal parkeres på anvist plass, og ikke benyttes i skoletiden.
  10. Skader meldes fra om øyeblikkelig.

Hvis reglene brytes vil klasselærer ta situasjonen opp med eleven.

Innkalling til foreldresamtale kan også være en konsekvens av regelbrudd.


LUKK
 
Ordensregler 6. - 10. klasse
Elevene skal ha en trygg skoledag, der alle skal få muligheten til å utvikle seg i forhold til
intensjonene i vår pedagogikk. Lærere, elever og foreldre har i fellesskap ansvar for å skape et
skolemiljø som best mulig tar vare på den enkeltes trivsel. Høflighet, respekt, hjelpsomhet og
en inkluderende holdning setter alle pris på hos andre. La oss være slik selv!

1. Du skal møte på skolen til rett tid, og holde deg på skoleområdet hele skoledagen.

2. Etter fravær skal du ha med melding i meldebok. Meldebok får du på skolen. Skal du ha fri fra skolen – timer eller dager – må det søkes om tillatelse fra skolen på forhånd. Du har plikt til å ta igjen tapt skolearbeid.

3. Du skal rette deg etter påtale fra alle ansatte.

4. Ute på gangen henger du fra deg yttertøy og setter fra deg skoene.

5. I friminuttene skal alle være ute, med mindre spesielle situasjoner tilsier noe annet.

6. Mobiltelefon og andre elektroniske innretninger som ikke hører til i undervisningen, skal være avslått og verken brukes, sees eller høres på skolens område fra du kommer om morgenen til kl. 16.00.

7. Fra 5. klasse og oppover har du lov til å sykle til skolen. Det er ikke lov å sykle på skoleplassen i skoletiden.

8. Mobbing er forbudt og straffbart.

9. Du skal ikke ha snop, tyggegummi, brus og lignende på skolen.

10. Snus er ikke tillatt å bruke på skolen.

11. Snøballkasting er bare tillatt på blink oppsatt av skolen.

Hvis reglene brytes vil skolen avgjøre hvilke konsekvenser som skal iverksettes.

Konsekvenser ved brudd på skolens ordensregler:

Den voksne som påtaler overtredelsen ser til at den blir rettet opp. Dersom eleven ikke
etterkommer anmodningen fra den voksne, avtales en samtale med klasselærer og elev,
helst innen skoledagen er over. Er dette ikke tilstrekkelig, blir elevens foresatte kontaktet.
Ved behov kan det avtales at foresatte og barn møter til samtale på skolen med de aktuelle
lærere.

Ved gjentatte overtredelser og grove brudd på ordensreglene kan elever i 6. og 7. klasse
bortvises fra enkelttimer eller for resten av dagen. Elever i 8. – 10. klasse kan bortvises i
inntil tre dager. Elevens foresatte skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for resten
av dagen eller mer. Daglig leder tar avgjørelsen om bortvisning etter å ha rådført seg med
elevens lærer.

Bortvisning er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og klagefristen er tre
uker. Styret er klageinstans. Eventuell klage leveres til daglig leder. Neste klageinstans er
fylkesmannen.
Ved brudd på regel nr. 6 vil det aktuelle apparatet bli konfiskert og oppbevart hos lærer
eller på skolekontoret ut skoledagen. Ved gjentatte brudd vil ytterligere konsekvenser bli
drøftet med foreldrene.

Tyveri og hærverk er alvorlige disiplinbrudd, som kan medføre erstatningsansvar og få
Rettslige følger.

Elevens forhold til ordensreglene vil komme til uttrykk i vitnesbyrdet.

Fravær:

 

Planlagt fravær varsles skriftlig på forhånd. Dette gjelder alt fra legebesøk til permisjoner.
Klasselærer har bare anledning til å innvilge tre dagers fri fra skolen. Søknader om fri i
mer enn tre dager behandles av daglig leder som gjør sine vurderinger i samråd med
klasselærer. Søknaden bør være levert tre uker før avreise.
Foreldre og elev er selv ansvarlige for å innhente opplysninger om og ta igjen
undervisningsstoff som skal gjennomgås i den perioden eleven er borte fra skolen.

Bergen 10.mars 2011


LUKK

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!