Søknadsskjema -Permisjon fra undervisningen

Alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter:  
•     Offentlig grunnskole
•     Privat hjemmeundervisning
•     Privat grunnskole godkjent etter friskoleloven
•     Privat grunnskole godkjent etter opplæringsloven

Foreldre står i utgangspunktet fritt til å velge hvordan retten og plikten til grunnskoleopplæringen oppfylles, men foreldrene har ikke rett til å velge en kombinasjon av disse måtene.


Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferie og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.  


Rudolf Steinerskolen i Bergen har valgt å følge Bergen Kommune sine retningslinjer i forhold til permisjon:

Skolen innvilger normalt IKKE permisjon for mer enn inntil ti skoledager hvert skoleår. Eleven får ikke SAMMENHENGENDE permisjon i mer enn to uker. Det er daglig leder som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.  

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Du skal ha skriftlig beskjed med begrunnelse, dersom skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned. Da skal de også opplyse om når de antar at et vedtak kan bli fattet i saken.  


Du kan klage på et eventuelt avslag innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at skolen bør endre vedtaket. Dersom skolen opprettholder avgjørelsen sender de saken videre til Statsforvalteren i Vestland. Der blir endelig vedtak i saken fattet.  


Dersom foreldrene ønsker å ta barna sine ut av skolen lengre enn dette, og de oppholder seg i Norge, gjelder reglene om privat hjemmeundervisning.  


Dersom foresatte ønsker å ta eleven ut av skolen i mer enn 10 dager, må de skrive eleven ut av skolen midlertidig. Dersom foreldrene ikke umiddelbart skriver eleven inn på en annen offentlig eller privat grunnskole, overtar foreldene selv opplæringsansvaret.  


Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldre selv underviser sine barn. Lovene og reglene som gjelder for skolen, gjelder også for hjemmeundervisningen. Foreldre må gi hjemmeundervisning i alle fag og områder. Foreldre som ønsker å drive hjemmeundervisning for sine barn, må melde fra om dette skriftlig til Etat for skole i Bergen Kommune. Skolen har ikke opplæringsansvar for utskrevne elever. Når eleven kommer tilbake, må foresatte søke eleven inn igjen.  


Oppsigelse av skoleplass er én måned og gjelder fra den 1.påfølgende måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, datert, signert, og den skal inneholde dato for skolebytte samt opplysninger om ny skole/hjemmeskole. Oppsigelsen skal leveres skriftlig til skolekontoret, enten direkte, per brev, eller e-post til
bergen@steinerskolen.no  

Søknad om permisjon fra undervisning

Privatskoleloven § 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa:

«Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker.» Frist for å klage på mottatt vedtak: 3 uker. Klage kan sendes som e-post til skolens administrasjon: bergen@steinerskolen.no.

Rudolf Steinerskolen i Bergen legger stor vekt på tilstedeværelse i undervisningen. Det har avgjørende betydning, ikke bare for den enkelte elev, men for hele klassen. Det er svært viktig at elevene er tilstede i skoletiden. Og på vår skole er det spesielt viktig, da mye av vår undervisning foregår gjennom lærerens muntlige formidling.

Følgende gjelder ved søknad om permisjon fra undervisning:

· Klasselærer kan gi permisjon inntil tre skoledager.

· Permisjoner som overstiger tre dager behandles av leder for trinnet, eller daglig leder.

· Permisjoner som overstiger 10 dager kan bli håndtert som oppsigelse av skoleplass.

· Det innvilges ikke permisjon til ferie.

Søknad om permisjon skal leveres i god tid før planlagt fravær. Ved flere elever sendes det inn en søknad pr. elev.

Alle felt må fylles ut før innsending.

Hvem søkes det permisjon for?

Skriv inn elevens klassetrinn
Første dag det søkes permisjon.
Siste dag det søkes permisjon.

Foresatt som søker:

Forventet behandlingstid er inntil 2 uker.

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!