Søknadsskjema -1. videregående trinn - høsten 2024

Videregående trinn


Rudolf Steinerskolen i Bergen er godkjent som en 13-årig allmenndannende skole som gir generell studiekompetanse etter godkjent fullført skolegang. Skolen er et faglig/pedagogisk alternativ som bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet og som oppfyller kriteriene for inntak. Rudolf Steinerskolen finansieres etter friskoleloven, med rett til å ta foreldrebetaling.

Inntak av elever etter Friskoleloven § 3-1 
”Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlige skolar.” Inntak gjelder for alle elever med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven. jfr. opplæringslovens §§2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd.

Inntakskomitè
Inntakskomiteen består av rådgiver, en klasselærer og leder for videregående trinn. Hvilken klasselærer det er, avhenger av hvilken klasse det søkes til.

Inntaksprosedyre:
VG1: Søkeren sender en skriftlig søknad til skolen med personlige data, og legger ved vitnesbyrd/halvårsrapport.

Ved inntak til VG2 gjelder samme prosedyre som for VG1. Dersom en søker ikke har fått bestått i alle fag i VG1, kan skolen gjøre en individuell vurdering om det er faglig forsvarlig å ta inn søkeren. Elever som ikke har hatt tysk som fremmedspråk i VG1, får ikke tilbud om undervisning i fremmedspråk, og kan dermed kun oppnå studiekompetanse ved å ta et fremmedspråk som privatist.
Inntak til VG3 kan kun forekomme dersom eleven har gått på annen steinerskole, og tas kun inn ved starten av skoleåret. Da følges prosedyre som for inntak til VG1 og VG2.
Elever ved Steinerskolen i Bergen trenger ikke å søke om opprykk til VG2 og VG3 dersom de har bestått i alle fag. Dersom en elev ikke har bestått i alle fag, må eleven søke om å bli tatt inn på neste nivå. Skolen gjør en helhetlig vurdering om det er forsvarlig å sette opp eleven. I sammensatte fag som naturfag eller de praktisk-kunstneriske fagene teller to enkeltfag som ett fag. Elever som har karakter 1 eller IV i flere fag kan søke om å ta året om igjen, og stiller som søker på lik linje med andre søkere.

Alle søkere inviteres til en inntakssamtale hvor skolen presenterer sitt tilbud. Denne samtalen har til hensikt å sikre at søkeren er godt informert om skolen og dermed blir så sikker som mulig i sitt valg av skole.       
Alle søkere som blir tilbudt plass må ha takket ja, og levert inn registrerings- og skolebidragsdokumenter innen nærmere oppgitt frist, før søkeren regnes som elev ved skolen.

Inntak prioriteres etter følgende prioriteringsliste:

  1. Elever fra Rudolf Steinerskolen i Bergen
  2. Søker har søsken ved skolen
  3. Søker er barn av skolens ansatte, barn av skolens styremedlemmer,
    eller barn av ansatte i andre steinerpedagogiske virksomheter i Bergen
  4. Elever fra Rudolf Steinerskolen på Skjold
  5. Elever fra andre Steinerskoler
  6. Elever fra andre skoler

Det prioriteres etter siste tilgjengelige karakter/halvårsrapport i alle prioriteringspunkter.
I tilfelle full klasse vil en søker som oppfyller både prioritering 1 og 1a og eventuelt 1b komme først i prioriteringsrekken.
Dersom to søkere stiller helt likt og det er bare én ledig plass igjen, avgjøres dette ved loddtrekning.
Ved søking til VG2 og VG3 vil elever som har et udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd ikke prioriteres.        

Elevkapasitet i klassene: 35 elever

Søknadsfrist: 1. MARS.
VGT har løpende inntak frem til 1. oktober. Etter det har skolen inntak til VG1 og VG2 etter jul med frist 1. desember.
Elever som skal starte etter jul, kan ikke begynne før halvårsrapport for høstsemesteret er forevist og inntakskomiteen har godkjent inntaket.

Klageprosedyre: Etter friskoleloven § 3-1 sjette ledd er avgjørelsen om inntak et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til Statsforvalteren).

Inntaksreglement VGT 12.3.2018. Revidert januar 2022.

Betaling av skoleplass:
Prs pr. skoleår: 17000. Dette betales over 10 måneder, fra og med august til og med mai. (Pris fastsatt av skolens styre våren 2023).

Ordinær søknadsfrist var 1. mars, søknader etter 1. mars behandles fortløpende.

Dette søknadsskjemaet gjelder for studiespesialiserende linje, VG1 ved
Rudolf Steinerskolen i Bergen.
Rieber Mohns veg 15, 5230 Paradis. 
Det er to steinerskoler i Bergen kommune. Skal du søke den helsepedagogiske varianten uten studiespesialisering, må du ta kontakt med Steinerskolen på Skjold
Opplever du problemer med å fylle ut søknadsskjemaet? Da kan du kontakte skolen på e-post 

Søknadsskjema 1.videregående

Personalia

Alle navn registrert i folkeregisteret
11 siffer (fødselsdag og personnummer)
Gatenavn og husnummer

Kontaktperson for søker under 18 år:

Alle navn registrert i folkeregisteret

Fremmedspråk fra ungdomsskolen

Grunnskole

Annen skolegang

Halvårsvurdering

Kort spørreundersøkelse

Etter søknad er sendt vil du motta bekreftelse på e-post når vi har mottat søknaden din. Utskriftsvennlig kopi av søknaden vil ligge vedlagt i e-post.