Videregående  >  Steinerpedagogikk

Steinerpedagogikk

  • Modning av hele mennesket: Hode, hjerte og hender
  • Kunst og praktiske fag like viktige som teoretiske fag
  • Lystbetont og levende læringsform
  • Nærhet mellom skole, foreldre og barn
  • Opptredener gjør elevene trygge foran forsamlinger
  • Karakterer erstattes av en helhetlig skriftlig vurdering
Image

Utviklingsorientert pedagogikk

For å kunne utvikle barnets og de unges iboende potensialer, må pedagogikken møte dem der de er. Hvert alderstrinn har sin egenart og sine særlige behov for fysisk, intellektuell og sjelelig utvikling.

Ved å velge undervisningsstoff som møter disse behovene prøver vi å nære elevenes indre utvikling. Vår pedagogikk er mer enn kunnskapsformidling. Vi søker å bidra med læring og utvikling for livet.

Engasjerte lærere - Muntlig formidling

Et fremtredende særpreg ved Steinerskolen er den vekt som det legges på det talte ord. All formidling av lærestoffet baserer seg, uansett klassetrinn og fag, på lærerens engasjerte muntlige fremstilling. Derved har læreren hele tiden mulighet til å forme stoffet etter de spørsmål, tanker og behov som lever i klassen.

En livfull muntlig fremstilling snakker ikke bare til hodet, men engasjerer også elevenes følelser. Dette gjør at stoffet i større grad kan engasjere elevene og bli husket i ettertid.

Image
Image

Arbeidsboken – Bearbeidelse og kreativitet

Etter lærerens presentasjon av undervisningsstoffet følger elevenes individuelle bearbeidelse av stoffet. Arbeidsboken inntar på alle trinn en sentral plass i denne prosessen. Her oppsummeres undervisningsstoffet jevnlig i tekst og tegning. Etterpå brukes boken som lesebok i forbindelse med repetisjon.

I en viss forstand kan en si at elevene gjennom en kreativ prosess lager sine egne, personlig pregede lærebøker. Vanlige lærebøker spiller derfor mindre rolle i steinerskolen enn i den offentlige skolen.

Kunst og håndverk integrert i pedagogikken

Deler av lærestoffet blir også bearbeidet på andre måter, f.eks. gjennom maling, sang, teater. Slike kunstneriske aktiviteter vil på ulike klassetrinn ha egne timer på timeplanen, samtidig som de er integrert i den allmenne arbeidsmetoden.

De appellerer til barnas kreativitet og åpner for at elevene kan komme i et indre skapende forhold til undervisningsstoffet. I steinerskolen er praktiske og kunstneriske fag viet stor plass, også på de øverste klassetrinnene.

Image
Image

Skolehverdag med faste rytmer

Etter et felles morgen-vers begynner hver skoledag med et hovedfag på ca. 2 timer. Her foregår den mer teoretiske delen av undervisningen i perioder på 2 - 4 uker. I disse periodene fordyper elevene seg i ett fag, f.eks. matematikk eller historie.

De enkelte timene følger en rytme med lytting og aktiv bearbeiding, bevegelse og ro. Etter en lengre lunsjpause, følger faste ukentlige timer i musikk, eurytmi, gymnastikk, engelsk, tysk, håndarbeid og sløyd, samt øvelsestimer i matematikk og norsk.

I steinerskolen legges det også vekt på feiringen av månedsfester, årstidsfester og høytidsfester. Klassene fremfører skuespill, korsang og andre bidrag for hverandre med bakgrunn i feiringens motiv.

Du finner mer informasjon om vår skoletype på Steinerskole.no

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!